ÁNH SANG TỪ TRÁI TIM

 

aùnh saùng töø traùi tim

       Ngay beân traùi con ñöôøng ñaát reõ vaøo nhaø chò laø ngoâi Töø ñöôøng môùi xaây cuûa moät doøng hoï giaøu coù thaønh ñaït. Ngoâi Töø ñöôøng to vaät vaõ nhö ngoâi ñình aáy vöøa ñöôïc con chaùu khaùnh thaønh cuøng thôøi gian maø chính quyeàn xaõ Baûo Thanh vaø daân laøng uûng hoä tieàn cuûa coâng söùc xaây cho chò ngoâi nhaø tình nghóa hôn möôøi trieäu ñoàng. Nhaø chæ hai gian nhoû heïp nhöng tình nghóa ngöôøi queâ höông  thì roäng lôùn voâ cuøng. 
                                              

     Duø toâi ñaõ ñöôïc caùc anh caùn boä xaõ Baûo Thanh ñöa ñeán nhaø chò moät laàn vaäy maø hoâm nay vaãn quanh quaån laïc maõi tröôùc con doác daãn leân ñænh ñoài coï laáp laùnh nhöõng taøu laù maët trôøi xanh. Khoâng laïc ñöôøng nôi phoá xaù maø laïc ñöôøng nôi xoùm nuùi trung du. Toâi töï traùch mình chöa giaø sao ñaàu oùc sôùm luù laãn. Hoûi thaêm ñöôøng hoaù ra nhaø chò leân con doác thöù hai voøng veøo qua hai böùc töôøng xaây gaïch xæ thì ñeán caùi saân nhoû laùng xi maêng nhaø chò cöûa ñoùng im lìm. Nghe tieáng xe maùy caùnh cöûa heù môû ñoâi maét voâ hoàn ngoù leân trôøi.

- Ai ñôùi?

- Chaøo chò Thanh! Coøn nhôù toâi khoâng?

Chò reo leân cöôøi lanh laûnh.

- oái trôøi! Anh nhaø baùo phaûi khoâng? Anh vaãn nhôù ñöôøng leân nhaø em cô aø?

Taøi thaät. Gaëp toâi moät laàn maø chò nhaän ra ngay. Môû roäng cöûa laäp caäp keùo gheá môøi toâi ngoài chò sôø soaïng tìm aám pha traø. Toâi voäi ñöa tay giaønh laáy aám voâ tình naém vaøo tay chò baøn tay maùt laïnh coù nhöõng ngoùn thon daøi. Hình nhö laøn da ñaøn oâng laøm chò giaät mình. Buoâng aám chò choaøng naém tay toâi naén naén töøng ngoùn roài laàn leân coå tay chaéc laún raùm naéng. Chò baät cöôøi khe kheõ.

- Em xin loãi! Em muoán  xem  anh laø ngöôøi theá naøo. Tay anh meàm vaø aám coå tay daøi coù leõ naëng ñeán 70 caân aáy nhæ?

- Gaàn ñuùng! Toâi naëng 68 kiloâ. Chò laïi reo leân.

- Em bieát ngay maø! Anh cao coù ñeán meùt baûy möôi khoâng?

Toâi voã voã leân tay chò thaùn phuïc.

- Gaàn ñuùng! Toâi cao moät meùt saùu laêm  chò aï.

Maët chò boãng truøng xuoáng.

- Töø ngaøy bò muø ñeán giôø noùi anh ñöøng cöôøi khöôùu giaùc thính giaùc linh caûm cuûa em thính nhö choù saên aáy. Anh bieát khoâng vöøa coù ñöùa naøo ñoù rình xem em taém ñaáy. Buoàng taém  xaây ngoaøi gieáng chaúng coù cöûa daû maùi che gì. Tuaàn sau con beù Xuaân veà em phaûi baûo chaùu chaët maáy taøu coï laøm cöûa che khoâng thì sôï laém.

- Sao chò bieát coù ngöôøi rình?

- Noù ñi raát nheï em khoâng nghe thaáy nhöng khi noù ñeán gaàn muøi thuoác laøo muøi moà hoâi ñaøn oâng kheùt leït. Em ñònh keâu leân nhöng nhôù mình khoâng maëc quaàn aùo lôõ haøng xoùm chaïy sang xaáu hoå cheát. Em chæ quaùt: Ñöùa khoán naïn naøo theá? Luùc aáy môùi nghe tieáng chaân noù chaïy veà phía sau nhaø.

Toâi ngaém chò khuoân maët traùi xoan ngöôøi cao raùo troøn laún tuy ñaõ 40 tuoåi nhöng coøn khaù haáp daãn ñoái vôùi baát cöù ngöôøi ñaøn oâng naøo huoáng hoà vôùi maáy keû thieáu vaên hoaù vaø haùo saéc. Toâi töôûng töôïng ra caûnh chò phôi da thòt trong buoàng taém döôùi aùnh maét hau haùu cuûa keû rình moø vaø lo thay cho chò lieäu chò coù bò cöôõng böùc khoâng? Chò ñoû maët traùnh caâu traû lôøi.

- Ngöôøi muø khoå theá ñaáy anh aï. ôû treân tænh anh coù hay qua Hoäi cuûa em? (yù chò muoán noùi Hoäi ngöôøi muø tænh) Toâi noùi chæ khi naøo coù vieäc môùi sang maø beân Hoäi ngöôøi muø coâng vieäc caàn tuyeân truyeàn cuõng khoâng nhieàu. Chò toû veû lo laéng khoâng bieát treân tænh caùc anh coù ñeà nghò duyeät kinh phí hoaït ñoäng cho Hoäi ngöôøi muø huyeän Phuø Ninh chöa? Neáu coù truï sôû Hoäi chò ñeán laøm vieäc ôû ñoù   seõ traùnh ñöôïc nhöõng raéc roái khoâng ñaâu nhö baây giôø. Khi ñöôïc cöû laøm Chuû tòch Hoäi ngöôøi muø huyeän chò cuõng baên khoaên laém trong loøng thì phaán khôûi nhöng cuõng lo ñeán maát nguû. Lieäu seõ giuùp gì cho hôn 200 ngöôøi muø trong huyeän ñeå hoï töï tin hôn ñôõ maëc caûm hôn veà thaân phaän. Ngöôøi muø caû ñôøi soáng trong boùng ñeâm luoân maëc caûm mình laø ngöôøi thöøa laø gaùnh naëng cho gia ñình xaõ hoäi. Theá neân chò ñaõ tính ñeán chuyeän thaønh laäp caùc cô sôû saûn xuaát daïy ngheà cho ngöôøi muø. Ngöôøi muø cuõng laøm ñöôïc khoái vieäc ñaáy anh aï keát choåi voùt taêm ñuõa xoa boùp taåm  quaát... Thu nhaäp chöa cao nhöng chaéc chaén ñöôïc xaõ hoäi uûng hoä ñoàng tieàn kieám ñöôïc seõ giuùp hoï töï tin hôn.

- Muoán laøm ngheà chaéc phaûi hoïc laâu laém? Toâi lo thay cho chò.

- Khoâng khoù laém ñaâu anh aï. Chò laïi cöôøi khe kheõ laøm noãi lo laéng cuûa toâi ñaâm ra thöøa. Chò baûo nhöõng vieäc nhö keát choåi voùt taêm voùt ñuõa ngöôøi muø hoïc nhanh laém hoaëc ngheà ñaám boùp taåm quaát chæ caàm tay daïy vieäc moät thôøi gian laø thuoäc ngay. Hình nhö trôøi thöông ngöôøi taøn taät neân vaãn ñeå cho hoï söï kheùo leùo nhö coâ Nhaïn ôû xaõ Gia Thanh tuy muø maø vaãn côm nöôùc giaët giuõ cho choàng con laïi coøn baêm beøo thaùi rau naáu caùm lôïn quang gaùnh ra ñoàng caét raï mang veà nhaø. Ban ñeâm coù buoåi chieáu boùng vaên coâng naøo laø laàn moø ñi... nghe baèng ñöôïc. Hay baùc Toaøn ôû xaõ Phuù Loäc bò muø do tai naïn thôøi thanh nieân maø queùt doïn töø nhaø ra ngoõ saïch seõ goïn gaøng boå cuûi nhoay nhoaùy laïi bieát keùo ñaøn phong caàm thaønh thaïo khoái ngöôøi saùng maét coøn khoâng theo kòp.  Coù ñieàu hoï coù choàng coù vôï caû coøn coù choã nöông töïa chöù nhö em moät thaân moät mình khoå laém. Toâi toø moø ñònh hoûi boá con gaùi chò laø ai? Nhöng thaáy baát nhaãn quaù laïi thoâi khoâng ngôø chò ñoaùn ñöôïc yù toâi.

- Anh ñònh hoûi boá chaùu Xuaân nhaø em laø ai phaûi khoâng?

- Chò taøi thaät ñaáy. Toâi toø moø ñònh hoûi sau thaáy ngaïi quaù.

- Anh aáy ñi Campuchia möôøi naêm roài chaúng tin töùc thö töø gì caû. Em muø cuõng vì anh aáy.

Toâi laïi ngaïc nhieân. Theá laø chò khoâng bò muø baåm sinh? Ngaàn ngöø moät luùc roài chò cuõng keå laïi chuyeän ñôøi mình moät chuyeän gaàn nhö coå tích vôùi moät thoân nöõ xinh ñeïp ña ñoan nhö chò.

Chaúng caàn chò taû laïi toâi cuõng töôûng töôïng ñöôïc ngaøy coøn treû chò Thanh xinh ñeïp theá naøo boâng hoa höông saéc giöõa xoùm ngheøo trung du thaät hieám vaø vì theá thu huùt khoâng bieát bao nhieâu traùi tim trai laøng laøm cuoäc soáng rieâng tö cuûa chò khoâng yeân oån. Ngöôøi cha khuaát nuùi sôùm baø meï lo laéng cho con gaùi neân giuïc chò choïn cho mình moät beán ñaäu caøng nhanh caøng toát khoå noãi chò chöa yeâu ñöôïc ai. Cho ñeán khi anh töø chieán tröôøng trôû veà. Boán naêm laên loän ôû Campuchia chaøng trai cuøng xoùm coù voùc ngöôøi cao lôùn nöôùc da xanh meùt vì soát reùt ñaõ chieám ñöôïc caûm tình cuûa chò. Möôøi taùm tuoåi chò laøm vôï laøm meï vôùi bao haïnh phuùc noàng naøn duø cuoäc soáng coøn ñaày gian khoå vaát vaû. Khi ñöùa con gaùi ñaàu loøng ra ñôøi cuoäc soáng chung cuûa hai vôï choàng vôùi baø meï khoâng ñöôïc xuoâi cheøo maùt maùi choàng chò luoân xích mích vôùi meï ñeû khi thì vieäc laøm aên khoâng may maén laïi coù luùc baø meï nhieác moùc con trai chöa sinh chaùu ñích toân... Keát quaû nhöõng vuï ñuïng ñoä laø naêm 1995 choàng chò trong côn giaän döõ vôùi meï ñaõ ñoát nhaø boû ñi bieät xöù. Anh coù nhaén laïi vôùi chò laø seõ sang Campuchia tìm baø meï nuoâi "Ngöôøi ta khoâng sinh ra toâi nhöng toát baèng maáy baø meï ñeû".

Töø luùc nhìn ngoâi nhaø nhoû beù toå aám bao naêm trôøi boác chaùy röøng röïc cho ñeán khi choàng laëng leõ boû ñi khoâng noùi lôøi naøo chò chæ bieát ñeâm ñeâm oâm con gaùi khoùc heát nöôùc maét ñau ñôùn toät cuøng cho soá phaän cuûa mình. Moät naêm hai naêm... nhöõng buoåi chieàu chò thöôøng daét con gaùi ra ngoõ ngoùng veà phía con ñöôøng ñaát ñoû daãn vaøo thoân chôø xem coù boùng daùng choàng trôû veà. Ba naêm... naêm naêm ñöùa con gaùi ñaõ lôùn moãi buoåi hoïc xong nghe lôøi meï ra taän caây ña ngaõ ba ñöôøng nôi daãn ra quoác loä 2 nôi coù theå baát ngôø xuaát hieän chieác xe oâm chôû boá em töø xöù sôû ngöôøi Kh mer quay veà nhöng con ñöôøng vaãn hun huùt môø buïi.

Ngöôøi thieáu phuï môùi ngoaøi hai möôi gaùi moät con laøm moøn bao con maét ñaøn oâng trong laøng ngoaøi xaõ. Chò coøn haän sao mình laïi xinh ñeïp theá? Bao nhieâu khoå cöïc ñaéng cay maø thaân theå cöù nhö boâng hoa nôû bung khoe ñeán taän cuøng höông saéc. Bieát bao nhieâu ñeâm thu laïnh naèm  nghe ñoài coï ngoaøi kia xaøo xaïc laù vaät vaõ vôùi gioù trôøi xua hôi söông laïnh giaù luøa qua khe lieáp len loûi caû vaøo goái chaên taám thaân thieáu phuï caêng ra vì nhöõng kæ nieäm voã veà thuôû vôï choàng gaàn guõi. Tuy vaãn laø naøng daâu hieàn thaûo nhöng saâu trong taâm tö chò thaàm traùch meï choàng sao cöù xung khaéc vôùi anh ñeå chò rôi vaøo hoaøn caûnh "coù choàng cuõng nhö khoâng". Ñaøn oâng xa ñaâu aám ñaáy ñaâu coù khoå sôû nhö caûnh meï treû con thô cheøo choáng vôùi bao noãi khoå cuûa ñôøi ngöôøi. Roài chò xin meï choàng laøm nhaø ôû rieâng. Baø meï choàng chaúng vui veû gì cuõng khoâng daùm ngaên caûn. Moät chieác leàu lôïp laù coï theo ñuùng nghóa cuûa noù laø nôi hai meï con chui ra chui vaøo aâm thaàm soáng trong chôø ñôïi voâ voïng.

Nhoaùng caùi möôøi naêm troâi qua. Ngöôøi choàng vaãn baët tin cuoäc soáng vaãn cöïc nhoïc coâ ñôn nuoâi con aên hoïc. Nhaø choàng chaúng ai ñoaùi hoaøi tôùi 2 meï con nöõa. Nhöng hình nhö vaãn coù ngöôøi toát vôùi chò ngoaøi ñaùm ñaøn oâng haùo saéc. Anh B coâng nhaân nhaø maùy Giaáy Baõi Baèng thi thoaûng gheù qua nhaø thaêm hai meï con cho con gaùi goùi quaø cho baø meï treû goùi mì chính. Anh voán laø baïn hoïc ngaøy xöa vôùi choàng chò. "Caùi thaèng ñeán teä vôï con theá naøy maø noù ñaønh loøng boû ñi caû chuïc naêm trôøi". Anh B hay than thôû vôùi chò nhö vaäy. Anh thöôøng xuyeân ñeán chôi ñoäng vieân hai meï con coá maø soáng coù khoù khaên cöù noùi vôùi anh. Maõi chò môùi bieát vôï anh baïn vöøa maát vì baïo beänh vaø anh cuõng ñang soáng caûnh "gaø troáng nuoâi con" laïi caøng theâm neå phuïc thoâng caûm. Moät laàn anh baïn töï döng noåi giaän. "Thaèng ngu! Noù muø quaùng quaù roài. Ñaát Campuchia ñang loaïn laïc sang beân aáy hoøng laøm giaøu ö? Kheùo khoâng laïi cheát maát xaùc vì taøn quaân Poân poát roài cuõng neân". Anh cöù laëng leõ ñeán laëng leõ giuùp chò nhöõng vieäc naëng nhoïc. Moät ñeâm  anh ôû laïi tuùp leàu vaø chò ngaõ vaøo voøng tay yeâu thöông cuûa ngöôøi baïn choàng. Anh höùa seõ che trôû cho hai meï con neáu khoâng ngaïi con anh con em con chuùng mình anh xin ñoùn hai meï con veà nhaø anh chung soáng. "Roå raù caïp laïi" thoâi thì thöông laáy nhau vaäy. Chò nhö cheát ñuoái vôù ñöôïc coïc laïi haùo höùc nhöõng ngaøy ñaày yeâu thöông hi voïng. Chò quyeát ñònh veà soáng vôùi ngöôøi yeâu beøn ñem chuyeän thöa laïi vôùi meï choàng cho phaûi ñaïo. Baø cuï baûo:

- Coù ai yeâu thöông thì laáy ngöôøi ta cho ñôõ khoå ñöøng chôø ñôïi thaèng aáy laøm gì. Ñeán meï ñeû noù coøn boû nöõa laø maøy.

Nhöng anh ngöôøi yeâu chöa muoán cöôùi ngay muoán chôø gioã heát cho ngöôøi vôï cuõ chò neùn loøng ñôïi. Naêm  aáy coù phong traøo ñi buoân caây nguyeân lieäu giaáy. Caây tre böông vaàu nöùa thuoäc loaïi sôïi daøi. Goã môõ boà ñeà baïch ñaøn sôïi ngaén. Bao nhieâu laø caây nguyeân lieäu coâng ty chuyeân ngaønh vaø khoâng chuyeân ngaønh coù hôïp ñoàng thu mua nguyeân lieäu cuûa nhaø maùy giaáy ñeàu ñoå xoâ ñi buoân.

- Buoân nguyeân lieäu laõi laém em aï. Anh coù thaèng baïn laø cai hôïp ñoàng mình coù voán ñi laøm vôùi noù chaúng maáy choác maø giaøu.

- Caàn bao nhieâu voán hôû anh? Chò naùo nöùc hoûi.

- Phaûi coù côõ hai chuïc trieäu trong nhaø coøn coù maáy trieäu buoân baùn coø con maáy hoâm thì heát voán.

Soá tieàn lôùn quaù chò khoâng sao töôûng töôïng ra. Em maø coù em giuùp anh ngay nhöng ngheøo quaù hay laø vöôøn xoan ñang coù ngöôøi hoûi mua em baùn nheù? Ñònh ñeå daønh laøm laïi nhaø nhöng anh caàn thì cöù baùn. Caû vöôøn xoan song soùng baùn ñöôïc 7 trieäu ñoàng chò ñöa caû cho anh.

- Neáu em vay Tín duïng ñöôïc 10 trieäu nöõa thì toát anh ngöôøi nhaø maùy hoï khoâng cho vay. Chæ hai ba thaùng laø coù laõi traû thoâi.

Chò thöông ngöôøi tình quaù coá theá chaáp nhaø cöûa ñaát ñai vay tieàn cho anh ñaèng naøo tieàn aáy chaúng ôû trong nhaø mình khi hai ngöôøi veà vôùi nhau. Chò khoâng tính toaùn nhieàu vay theâm  10 trieäu.

Nhöõng chuyeán goã buoân ñi baùn laïi lôøi laõi bao nhieâu chò khoâng caàn bieát chæ ngoùng ngaøy anh ñoùn hai meï con veà ñaèng aáy. Maáy thaùng trôøi troâi qua khoâng thaáy anh ñem traû tieàn 7 trieäu tieàn cuûa nhaø thì khoâng sao 10 trieäu cuûa tín duïng thaùng naøo chò cuõng phaûi traû laõi. Cho ñeán moät hoâm tin seùt ñaùnh ngang tai ngöôøi ta ñoàn anh chuaån bò cöôùi vôï gaùi taân haún hoi chò chaïy boä 4 caây soá ñeán nhaø anh hoûi cho ra nheõ. Taïi nhaø anh moät coâ gaùi treû ñang ôû ñoù. Chò aáp uùng hoûi.

- Coâ naøy laø theá naøo hôû anh? Anh traû lôøi tænh bô.

- Ñaây laø ngöôøi yeâu cuûa anh coâ aáy cuøng coâng taùc.

Chò uaát haän muoán gaøo leân muoán xoâng vaøo caén xeù keû baïc tình nhöng laïi nghó mình voâ lyù chò chöa laø gì vôùi anh ta caû. Chò caém maët chaïy veà nhaø nöôùc maét roøng roøng rôi xuoáng caùt khoâ raùo hoaûnh. Toái hoâm aáy anh ta ñeán nhaø chò thanh minh.

- Thoâng caûm cho anh coâ aáy coøn son laïi coù löông coøn giuùp anh lo vieäc gia ñình chöù chuùng mình laáy nhau con naøy con kia laïi ñeû theâm maáy ñöùa nöõa thì khoå caû. Em cöù kieân trì chôø ñôïi bieát ñaâu choàng em seõ trôû veà.

Anh ta baûo soá tieàn 17 trieäu vay chò seõ thu xeáp traû sau maáy chuyeán ñi goã vöøa qua bò loã chöa thu laïi voán.

Chò oâm maët khoùc. Theá laø bò löøa caû tình laãn tieàn. Chò ñònh lao xuoáng gieáng maø cheát cho ñôõ haän nhöng nghó mình cheát ñi con gaùi soáng vôùi ai? Laïi thoâi nhöng nöôùc maét thì nhö maïch suoái chaûy ngaøy chaûy ñeâm. Noãi ñau khoâng buoâng tha ngöôøi ñaøn baø treû noù gaëm nhaám baøo moøn tinh thaàn theå xaùc chò. Hoài aáy ñaâu nhö vaøo thaùng 9 naêm "chín baûy" chò khoùc caû ñeâm maát nguû. Chò trôû daäy trôøi coøn toái muø maø gaø gaùy canh naêm ñaõ eo oùc. Chò leân giöôøng ñònh nghæ moät chuùt roài nguû thieáp ñi maát. Con gaùi ñaäp maõi vaøo ngöôøi chò môùi tænh daäy caûm thaáy meät moûi voâ cuøng. Sao meï khoâng naáu côm cho con? Nghe con beù hoûi chò voäi vaøng ngoài daäy. Trôøi vaãn toái muø maø con? Con beù cöôøi khanh khaùch. Hoâm nay meï theá naøo theá? Ñaõ hôn saùu giôø roài maø coøn baûo trôøi toái. Chò giaät mình sôø laáy chieác baät löûa ñeå ñaàu giöôøng aùnh saùng khoâng thaáy chæ caûm nhaän löûa ñang noùng boûng treân tay. Chò hoát hoaûng keâu leân.

- Xuaân ôi! Con ôû ñaâu? Con beù leân tieáng ngay tröôùc maët. Con ñöùng ngay gaàn meï ñaây meï sao theá? Chò boãng keâu leân.

- Con ôi! Kheùo meï bò muø roài.

Ñöùa con gaùi nhoû ngaïc nhieân nhìn ñoâi maét voâ hoàn cuûa meï noù giô tay huô huô tröôùc maét meï nhöng khoâng thaáy phaûn öùng gì beøn oaø khoùc. Meï ôi meï sao theá naøy? Chò Thanh chôùi vôùi. Trong ñaàu chò ñang hieän leân caûnh löûa chaùy nhaø röøng röïc caûnh coâ gaùi treû ñang nuõng nòu beân ngöôøi yeâu môùi cuûa chò coá môû maét ra chæ moät maøu toái ñen. Noãi ñau aâm æ bao nhieâu naêm ñaõ cöôùp ñi ñoâi maét cuûa chò. Nhöõng ngaøy sau ñoù laø chuoãi ngaøy cöïc kì ñen toái bi quan. Chò nhôø anh chò em trong nhaø ñöa ñi beänh vieän maét Trung öông maáy thaùng trôøi toán tieàn hao cuûa vaø voâ voïng. Chò trôû veà nhaø vaø thi thoaûng laïi nghó ñeán caùi cheát.

Toâi ñaõ hieåu ra ngaøy xöa chuyeän Luïc Vaân Tieân vì thöông meï khoùc quaù muø maét laø coù thaät tröôùc maét toâi laø ngöôøi phuï nöõ moät thôøi xinh ñeïp ñaõ muø vì quaù ñau khoå. Chò chôùp chôùp ñoâi maét môø ñuïc hai gioït leä ræ ra ñoïng treân khoeù maét. Phaûi bao nhieâu ngaøy chò môùi thích öùng vôùi cuoäc soáng khoâng coù aùnh saùng. Ñeâm ngaøy hoaø laãn vaøo nhau chæ coù theå phaân bieät baèng aâm thanh.  Ban ngaøy thì oàn aøo tieáng ngöôøi tieáng traâu boø gaø lôïn ban ñeâm yeân aéng vaêng vaúng tieáng eách nhaùi tieáng gaø gaùy vaø tieáng gioù vaät vaõ treân maáy taøu laù chuoái ngoaøi vöôøn. Chò cuõng tính giôø theo caûm tính.

- Baây giôø kheùo gaàn möôøi giôø roài. Anh chænh laïi hoä em caùi ñoàng hoà moãi tuaàn noù chaäm maát ba boán phuùt.

Chò ñöa cho toâi chieác ñoàng hoà ñeo tay duøng cho ngöôøi muø coù maët kính baät leân ñöôïc. Moãi laàn xem giôø chò baät naép roài laáy tay sôø kim giôø kim phuùt. So giôø vôùi ñoàng hoà cuûa toâi ñoàng hoà cuûa chò ñuùng laø chaäm ba phuùt.

- Ñaáy! Chuyeän phieám moät luùc maø gaàn möôøi giôø roài em phaûi ñi naáu côm cho chaùu noù saép ñi hoïc veà. Anh ôû ñaây côm döa muoái vôùi meï con em  nheù?

Toâi töø choái vaø xin loãi vì chieám maát nhieàu thôøi gian cuûa chò. Coøn côm nöôùc giaët ruõ nhaø cöûa maø ngöôøi muø ñaâu coù laøm nhanh ñöôïc. Toâi caùo töø ra veà. Chò môû chieác hoøm  gian ñöïng luùa mang ra maáy taám  giaáy daøy maøu vaøng.

- Anh cho em xin soá ñieän thoaïi ñeå luùc naøo coù ñieàu kieän noùi chuyeän cho ñôõ buoàn ngöôøi muø chuùng em nhieàu chuyeän laém.

Thì ra chò bieát vieát chöõ noåi. Nhìn baøn tay thon nhoû chaêm chuù sôø vaøo khuoân caây buùt ñaàu nhoïn hí huùi choïc choïc xung quanh oâ vuoâng vieát thaønh chöõ.

Naêm 2002 Hoäi ngöôøi muø cho chò ñi hoïc vieát ñoïc chöõ noåi roài baàu chò laø Chuû tòch Hoäi ngöôøi muø huyeän. Baây giôø ñaõ "ñoïc thoâng vieát thaïo" vöøa roài coù cuoäc thi vieát veà ñôøi tö baèng chöõ noåi cho ngöôøi muø chò cuõng tham gia vaø ñöôïc giaûi khuyeán khích "Ñöôïc moät traêm nghìn nhöng phaán khôûi laém anh aï. Thì ra mình vaãn coøn laøm ñöôïc khoái vieäc. Naêm nay em phaûi coá xin huyeän môû lôùp daïy ngheà cho ngöôøi muø. Baây giôø cuoäc soáng cuûa hôn 200 hoäi vieân coøn quan troïng hôn noãi buoàn xöa cuõ caùc anh uûng hoä boïn em nheù." Chò cöôøi raát töôi. " Anh  thaáy oâng naøo laønh laën goaù vôï laøm moái cho em nheù soáng moät mình buoàn quaù". Chaúng bieát chò noùi thaät hay ñuøa nhöng sau ñoù toâi coù yù ñònh laøm moái cho chò moät anh thöông binh muø queâ Cao Baèng anh naøy ñaõ lôùn tuoåi nghe toâi keå veà chò thì naèng naëc ñoøi ñöa ñeán sau toâi nghó ñôøi chò ñaõ quaù khoå roài ñöa ñeán moät ngöôøi muø nöõa sôï chò laïi khoå theâm. Thoâi! ñeå chò töï tìm laáy vaäy aùnh saùng töø traùi tim ñang soi cho chò laøm nhieàu vieäc coù ích cho nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh. Ngaøy naøo luùc naøo ñoù bieát ñaâu traùi tim seõ chæ loái cho chò tìm ñöôïc haïnh phuùc thaät söï.

                                                                                                           

phuongquy

chào nguyetlinh

Hi vọng cuộc sống của họ sẽ tốt dẹp hơn. KHi có bàn tay giúp đỡ của cộng đồng. Chúc Nguyetlinh cuối tuần vui vẻ.

nguyetlinh

Chào anh! Những cảnh đời thật bất hạnh. Hi vọng cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Chúc anh an vui.