HỘI VHNT TÂY NINH CHUẨN BỊ TỔ CHỨC NGÀY THƠ VIỆT NAM

 


 

      8 giờ sang nay Hội  VHNT tỉnh TN đã quyết định thành lập Ban tổ chức ngày thơ nguyên tiêu tết Tân Mão.

Thành phần ban tổ chức

Nhà thơ Nguyễn Quốc Việt thông qu chương trình

 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

KỊCH BẢN ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU 

( Bản đã sửa)

      Sau Khi Hội VHNT nhận được kịch bản này đọc cho ý kiến sửa lần I sửa xong họp lại Ban Tổ chức gồm: Nguyễn Quốc Việt Hồng Tăng Ngạc Thụy Hữu Trịnh Trần Hoàng Vy Trần Quang Cường họa sĩ Đặng Văn Thức thống nhất kịch bản giao nhiệm vụ và chuyển giao kịch bản cho Nhà văn hóa Thông tin.

      Gợi ý:

      Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quốc Việt

      Tổng đạo diễn: Lê Hng Tăng

      Đạo diễn sân khấu: Hồng Tăng- Quang Cường

      Hòa âm phối khí: Hữu Trịnh

      Thiết kế sân khấu: Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh

      Dẫn chương trình: Minh Thư và Hồng Thanh

      * Cần phân công công việc cụ thể cho từng người để thực hiện đầy đủ các công việc

Tổng duyệt chương trình: ngày 15. 2. 2011 (13 tháng giêng âm lịch)
 

PHẤN I: KHAI MẠC

- Học sinh trường Thực Nghiệm GDPT Tây Ninh biểu diễn chào mừng tiết mục hát múa chúc xuân Tân Mão.

- Đèn sân khấu sáng dần. ( coù tieáng ñaøn tranh saùo baàu vang leân 1 phút)

- Những diễn viên biểu diễn trống đứng sẵn sàng bên dàn trống.

- Ba hồi trống lệnh vang lên.

- Những cô gái trong trang phục dân tộc rước cờ thơ bước ra sân khấu. Dứt ba hồi trống cờ thơ được kéo lên chính giữa sân khấu.

- Cũng dứt ba hồi trống tiếng đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà nổi lên ( dĩa đọc thơ chuẩn bị trước)

Màn trình diễn trống hội diễn ra trong 3- 5 phút.

- Tiếng trống lắng dần tiếng bài thơ Nguyên tiêu vang lên ( ngöôøi đọc bài thơ chuẩn bị trước) ( diễn viên trống biểu diễn những tiết tấu nhẹ trên mắt trống- dứt bài thơ tiếng trống lại vang lên rộn rã)

- MC bước ra giới thiệu đại biểu và khách mời

Đồng chí lãnh đạo Hội VHNT Tây Ninh lên khai mạc đêm thơ Nguyên Tiêu lần th IX Tân Mão 2011.

 

PHẦN THỨ HAI: BIỂU DIỄN THƠ VÀ NHẠC PHỔ THƠ

 

1. Tiết mục mở màn là chủ đề xuyên suốt toàn bộ chương trình "Hai tiếng Việt Nam ơi": Chương Đất Nước trong Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Đọc thơ trên nền nhạc múa Lũy tre làng biên đạo và thực hiện Đàm Việt Phương và Trần Quang Cường- Trường CĐSP Tây Ninh. Thể hiện thơ: Nguyễn Quốc Việt.

Đất nước

Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu
Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái
Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng Vương
Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
Người học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút non Nghiên
Con cóc con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc Ông Trang Bà Đen Bà Điểm
Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình một ao ước một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta
Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào 4.000 năm Đất Nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái con trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhỏ
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái con trai
Trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước
Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ chuyển lửa qua mỗi nhà từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái
Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại
Để Đất Nước là Đất Nước nhân dân
Đất Nước của nhân dân Đất Nước của ca dao thần thoại
Dạy anh biết "yêu em từ thở trong nôi"
Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội
Biết trồng tre đợi ngày thành gậy
Đi trả thù mà không sợ dài lâu
Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu
Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò kéo thuyền vượt thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi
Người dạy ta nghèo ăn cháo ăn rau
Biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi
Cái cuốc con dao đánh lừa cái tuổi
Chén rượu đánh lừa con mỏi cơn đau
Con nộm nag tre đánh lừa cái chết
Đánh lừa cái rét là ăn miếng trầu
Đánh lừa thằng giặc là chuyện Trạng Quỳnh
Nhưng lạ lùng thay nhân dân thông minh
Không hề lừa ta dù cao dao cổ tích
Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật
Biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời
Dẫu phải cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta
Đất đai cỗi cằn thì người sẽ nở hoa
Hoa của đất người trồng cây dựng cửa
Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa
Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào
Ta nghẹn ngào Đất Nước Việt Nam ơi!

 

Lần lượt giới thiệu các tác giả ( xen kẽ là những bài hát các nhạc sỹ Tây Ninh phổ thơ người Tây Ninh viết) :

 

2. Tác giả Đặng Mỹ Duyên với bài "Cuối năm ngồi hát"

 

Cuối năm ngồi hát

 

Tùhaùng chaïp ñoát laù vöôøn xöa

Gôïi höông muøa cuõ

Daï thöa...

Em veà!

 

Naøy laø moäng naøy laø meâ

Naøy laø em ñöùng

boán beà hoa giaêng.

Naøy laø aùo ngaén ngöïc caêng

Naøy laø yeám thaém löng ong möôït maø

Roài xe ngöïa ruoåi ñöôøng xa

Phuø vaân moät thuôû phoàn hoa trôû trôøi...

 

Thaùng chaïp vöôøn troáng hôi ngöôøi

Lôøi xöa ñaõ hoaù thaønh lôøi ñieâu ngoa

Hoa vaãn nôû thaém töôøng hoa

Phai höông saéc vaãn nuoät naø daùng xuaân.

Thöông ai maét ngaïi maét ngaàn

Toäi ai ñaùnh ñoåi

ñeå laàm laïc nhau

 

Thaùng chaïp...

roài ñeán mai sau

Mình ta cöôøi haùt

Qua caàu nhaân gian.

 

3. Bài hát : Min ñaát nghieâng veà phía maët trôøi - nhaïc Anh Thö - ca syõ Huy Ñöùc.

 

4. Tác giả Trần Hoàng Vy với bài "Trăng trên sông Vàm Cỏ"

 

Traêng treân soâng Vaøm Coû

 

Nghieâng moät daûi luïa meàm maøu lyù lôi

Ñeå nguyeät raèm chôi vôi

Ñaém ñuoái aùnh maét nhìn moäng mò

Traêng vaø soâng veû ngoïc ngôøi ngôøi!

 

Ta beân soâng phuùt nöôùc daâng hoån heån

Soùng dòu daøng haùt vôùi gioù ñang xuaân

Thuyeàn löõng thöõng chöa voäi tìm nôi ñeán

Neo boùng mình vaøo nöôùc baâng khuaâng.

 

Moät maët soâng loàng loäng maây trôøi

Khuoân traêng raïng beành boàng söõa ngoïc

Moâi höông maét toùc...

Muøa Gieâng thanh taåy buïi ñôøi?

 

Em laø khoùi söông chaïm muoän

Doøng soâng mô maøng thanh taân

Em laø traêng ngaøn naêm thieáu nöõ

Doøng soâng daûi luïa traéng ngaàn!

 

Ñeâm Vaøm Coû daáu moâi traêng vaønh vaïnh

Em coù veà hoa tím luïc bình xöa

Maùi cheøo khuaáy maáy muøa tan hôïp

Maáy muøa traêng tröôùc tieãn ñöa...

 

Khoan chôù voäi soâng caàm tay traêng chaàm chaäm

Em veà trôøi hay hoaù nöôùc ñang xanh

Coù daûi luïa mang maøu caây luùa

Buoäc ñôøi nhau baèng ñeâm traêng thanh!

 

Ñeâm vaøm coû roùt vaøo soâng cheùn röôïu

Traêng löu ly taùch ngoïc daâng môøi

Mai traêng taét soâng xuoâi veà phía bieån

Nhôù nhau soâng ngöûa maët leân trôøi!...

                                                  

5. Tác giả Nguyệt Quế với bài "Gịâu tím"

 

Giu tím

 

Nhà anh vắng đàn bà

Nhà em thiếu  đàn ông

Chiều vụng  về  khói bếp

Sáng ngơ ngóng ruộng đồng

 

Láng giềng vun vén mãi

Bờ giậu  vẫn nguyên ranh

Bên này bông chuối đỏ

Bên kia bờ tre  xanh

 

Đêm đêm em tự hỏi

Cớ sao chuối đặc lòng

Thân tre dài ruột rỗng...

Tiếng thở dài ...thính không

 

Gió trở mùa se lạnh

Tre gom thö lá vàng

Gửi qua bờ giậu tím

Giữ đợi mùa xuân sang.

 

6. Bài hát: Khuùc xuaân - Nhạc Leâ Hoaøng Minh - thơ Minh Thaûo. Bích Chi bieåu dieãn.

 

7. Tác giả Hạ Vi Phong với bài "Khó ưa"

 

Khó ưa

 

Người ta đi vắng hai hôm
Chưa chi dạ đã bồn chồn lạ chưa
Người đâu lúc nắng lúc mưa
Đa nghi quá mức khó ưa quá chừng

Người ta cài chế độ rung
Điện thoại không bắt cũng hờn kỳ ghê!
Người ta năn nỉ ủ ê
Bắt đền hổng chịu xin huề cũng không

Ai mà không nhớ không mong
Chỉ là giấu lại trong lòng đó thôi
Những lời chót lưỡi đầu môi
Người ta hổng thích ai đòi kệ ai?

Yêu nhau suốt tháng năm dài
Phải đâu ngày một ngày hai mà hờn
Xa nhau ai nấy hổng buồn
Ngày đêm mong đợi chung đường sánh đôi

Khó ưa là khó ưa ơi
Cùng nhau đi suốt cuộc đời...nhé em!

 

8. Liên khúc thơ mừng xuân Tân Mão của học sinh trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh gồm 10 bài ngắn lựa chọn trong 800 bài thơ dự thi của học sinh Thực nghiệm.

 9. Tiết mục kết thúc phần I

10 Ca khuùc: Em ôi Taây Ninh vaøo xuaân-  saùng taùc cuûa Leâ Hoàng Taêng; bieåu dieãn song ca Anh Hoà Kim Tuyeán.

 

PHẦN 2: GIAO LƯU GIỮA CÁC NHÀ THƠ NHẠC SĨ TÂY NINH

 

Phần này dự kiến tổ chức tại Tiền sảnh Trung tâm Văn hóa. Nội dung là thi phác thảo thơ về núi Bà Đen.

 

BAN TỔ CHỨC

 

 

 

VMT

chào PPQ!

VMT said: cùng chú Quý!
09/02/2011 at 16:25 [ Trả lời ]

Phùng Quý said: Chào đại ca
08/02/2011 at 05:17 [ Trả lời ]

Thân chào ! Ba ngày tết vợ chồng em đợi đại ca muốn chết hè ! Năm nay tụi em trúng mánh lớn nên thịt cá ê hề. Ra ngoài giêng vẫn còn lai rai được. Xuống nha đại ca ( nhớ rủ thêm vài nhà thơ nữ của đại ca cho " thơm nhà thơm cửa" )
----
chú thông cảm năm nay ngoài chuyện đi chung anh không "đi một mình" đến nhà anh-em. cẩn thận vậy mà còn xảy ra chuyện "không đâu" làm ngại ghê. nhất là đ/v NDT.
máy anh hư ổ cứng từ sáng 7-2-2011. chiều 8-2 mới có thợ mang về sửa vừa xong lúc 12g 30. lúc chú đt cho anh đang lai rai gọi là cám ơn thợ thì làm sao mà có 2 cái comm "quỹ ôn" đó. hơn 17 năm rồi anh và lão T không "gợn sóng" hồ thu dù ngoài trời giông bão mà! mấy mươi năm rồi "người ta" làm anh buồn thì có chứ anh thì luôn cố "vô tư" để đời vui mà! lại nữa cái cách viết comm của "kẻ mạo danh" nếu chú ý sẽ nhận ra đúng là của tên tội phạm. mong chú hiểu cho! tình thân.

Phương Quý

cám ơn

Cám ơn anh Hoài Khánh đã ghé thăm. Tin được làm tại chỗ nên không kịp sửa phông văn phòng đưa qua là post liền anh em thông cảm

Hoài Khánh

Chương trình Ngày thơ ở Tây Ninh như vậy là hoành tráng quá. Anh sửa lại phông chữ sang Unicode cho đồng nhất dễ đọc...